Kontaktování a získání nezávazných nabídek

u nákupu firmy

3.1 Oslovení cílových firem anonymně a získání prvotního zájmu

  • Po skončení příprav a Vašem odsouhlasení začneme oslovovat potenciální cílové firmy.
  • První oslovení cílové firmy (firem) probíhá zpravidla nejprve anonymně.
  • V této fázi získáme informace o tom, jak cílové firmy vidí možnosti uvažované transakce.
  • Rozsáhlá komunikace s jednotlivými cíli probíhá telefonicky i písemně, někdy též formou osobního jednání.
  • Podle dohody můžeme také oslovovat cizojazyčné firmy. Proto hovoříme více jazyky a máme v našem týmu též rodilé mluvčí.
  • Takto získáme první obraz o chování cílových firem a vytvoříme podklad pro Vás pro rozhodnutí o způsobu a formě dalšího postupu.

3.2 Zpráva pro kupujícího o výsledku jednání s oslovenými cílovými firmami

Po zpracování Vám předložíme písemnou informaci o výsledcích naší práce a názorů oslovených firem na možnou transakci.

3.3 Setkání s kupujícím a výběr cílových firem do užšího jednání

Pro domluvení dalších kroků s Vámi probereme výsledky a vyhodnocení zpětné vazby z trhu. Případně také můžeme upřesnit původní zadání. Odsouhlasíme si užší výběr cílových firem (short list), ev. doplníme nové firmy z upraveného long listu. Rozhodnete se tedy, zda a s kým budete chtít dále jednat.

3.4 Základní analýza cílových firem z dostupných údajů

Pravděpodobně si ještě budete přát upřesnit veřejně dostupné informace o vybraných cílových firmách. Proto je vhodná například předběžná finanční analýza, analýza majetkové struktury a shromáždění dalších veřejně dostupných dat apod.

3.5 Zahájení jednání s vybranými cílovými firmami a vyžádání si podkladů.

V této fázi zahájíme jednání s vybranými cílovými firmami, vyžádáme si podklady – např. ekonomické výsledky, první dotazy apod. Průběžně Vás budeme informovat.

3.6 Uzavření dohod o mlčenlivosti (NDA) s vybranými cílovými firmami

U cílových firem, se kterými chcete dále jednat, se rozhodnete, zda s nimi máme uzavřít dohodu o zachování mlčenlivosti (NDA) a informovat je, kdo je kupující. Uzavření dohod o mlčenlivosti zpravidla umožní získat snadněji dodatečné informace od cílových firem.

3.7 Stanovení pořadí cílových firem z pohledu kupujícího

Po upřesnění podkladů a ohodnocení cílových firem podle dohodnutých kritérií se domluvíme na dalším zúžení užšího výběru cílových firem (upravený short list). Zůstanou tedy ty cílové firmy, se kterými budete chtít vstoupit do dalšího jednání, a u nichž budete event. zvažovat, že jim dáte nezávaznou (indikativní) nabídku.

3.8 Jednání s cílovými firmami a případné návštěvy

V této fázi Vám rádi pomůžeme při přípravě, koordinaci a vedení jednání s cílovými firmami.

Pro tuto fázi je typická rozsáhlá komunikace s jednotlivými cíli a Vaše pravidelné informování. Probíhají přitom činnosti jako je rozbor daného cíle, revize podkladů a předaných dat, rozsáhlá komunikace s cíli, ev. vypracování podkladu pro sběr otázek a odpovědí od jednotlivých cílových firem (otázkovník), případně jeho překlady, asistence při zpracování indikativního ocenění cílové firmy (firem).

Rádi Vás doprovodíme při návštěvách, při hledání vhodných argumentů pro vyjednávání a za účelem přípravy nabývací transakce (příp. transakcí).

3.9 Příprava a podání nezávazných nabídek, Letter of Intent (prohlášení o záměru) apod.

Na základě jednání s cílovými firmami Vám pomůžeme při interpretaci výsledků a vypracování podkladů pro Vaše rozhodnutí a odsouhlasení si dalšího postupu.

Pomůžeme Vám, resp. Vašemu týmu při zpracování nezávazné nabídky, prohlášení o záměru (Letter of Intent) nebo podobného dokumentu pro další jednání s danými cílovými firmami. V této fázi může být ještě jednáno s několika firmami, ale také může být ev. připravováno jednání pouze s jednou cílovou firmou.

Důležité při přípravě nezávazné nabídky je zohlednit Vaše strategické představy o dalším vývoji firmy, pro Vás důležité domněnky a předpoklady.

3.10 Shromáždění reakcí na nezávazné nabídky a výběr jednoho nebo více cílových firem pro další jednání

Na základě uvedených podkladů, vč. reakcí na Vámi podané nezávazné nabídky, se rozhodnete, které z cílových firem budeme nadále sledovat, zda je pozvete k dalšímu jednání, zahájíte u nich hloubkovou kontrolu atd., případně jestli bude potřeba připravit další kolo (doplnění ze shortlistu).

Naší úlohou může být podpora při vyhodnocení stanovisek jednotlivých cílových firem a jejich interpretace pro Vaše další rozhodování.