Nákup a prodej firem – bude mít opět hlavní slovo kupující?

1. 7. 2020

V minulých letech konjunktury a dostatku likvidity na trhu, převažovala poptávka po investicích do nákupu firem nad nabídkou. Investoři často vycházeli z optimistických pohledů na výsledky, kterých firma v budoucnu dosáhne, pokud věřili, že růst v minulosti bude pokračovat. Vliv koronavirové krize, který posílilo zastavení celých odvětví, však způsobil, že investoři musí mnohem pečlivěji analyzovat, které minulé trendy se udrží i v budoucnu a které nikoliv.

Jaký vliv má koronavirová krize na hodnotu firem na příkladu ukazatele EBITDA?

Tento ukazatel, který je vlastně ziskem zvýšeným o zdanění, úroky a odpisy (Earnings before Interest, Taxes, Depreciations and Amortization Charges), je jedním z ukazatelů, podle kterého se často stanovuje hodnota daného podniku. Obě strany se mohou například dohodnout, že hodnotu dané firmy budou počítat jako násobek tohoto ukazatele. Diskuse ale bude, jak tento ukazatel správně stanovit. Kupující si musí v současné době více než dříve položit otázku, které z výnosů a které z nákladů z minula budou krizí ovlivněny, kdy a v jaké míře. Pouhá extrapolace do budoucna může být velmi zavádějící. První otázkou je, jestli je daný obor postižen nebo jestli naopak v krizi posílil. Pečlivá analýza bude v prvním případě důležitá pro argumentaci kupujícího, který bude dokládat, že krize cenu dané společnosti snížila, prodávající bude samozřejmě usilovat o nalezení důvodů, proč krize naopak jeho firmu zvýhodnila. Prvním případem by bylo například podnikání v gastronomii nebo fitcentra, druhým případem internetový obchod.

Povede zvýšené riziko při oceňování firem k posílení trhu kupujících?

Zdá se, že ano. Analýza podnikání je závislá na pečlivém zvážení jednotlivých částí výnosů a nákladů. Například, jestli prodej „nepotřebného“ stroje nebyl jenom jednorázovým výnosem a nebude se opakovat nebo jestli výpadek výroby s tím spojený nebude v budoucnu chybět apod. V současné době k tomu přistupuje nutnost ještě podrobnější analýzy vývoje daného odvětví a trhu a také mnohem lepší pochopení procesů a celkového fungování daného podniku z pohledu rizik, spojených s tzv. krizovou situací. Vzrůstá tím důležitost rozhovorů s manažery dané firmy a snaha kupujícího s nimi vést, pokud možno podrobné rozhovory. Koupě se uskuteční pouze tehdy, když se kupující rozhodne akceptovat riziko spojené se vstupem do firmy, kterou koneckonců zná jenom povrchně. Zdá se tedy, že hlavní slovo při nákupu a prodeji firem bude mít v příštích letech investor.

Pokud máte zájem, rádi se s Vámi na toto téma můžeme nezávazně sejít, ať už osobně nebo nejprve telefonicky a můžeme se domluvit, jak bychom Vám mohli být nápomocni.

Jan Vosecký, jednatel, COPRA spol. s r.o. jan.vosecky@copra.cz

Další články

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – Lidské zdroje (HR)

Tak jako i v jiných oblastech, je v době koronavirové krize také prověření oblasti lidských zdrojů (HR) do značné míry třeba přizpůsobit vzniklé situaci. Mnohem větší důležitost, než v předkrizovém období mají pracovně právní vztahy a motivace...

16. 12. 2020

Přečíst

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – daně a cash flow

Důkladné přezkoumání finanční kondice v době krize úzce souvisí s daňovou problematikou. Nejen při placení DPH a pravidelných daní, ale i z pohledu přijatých plnění ze strany státu nebo financujících bank, ev. posečkání dodavatelů a zálohové...

11. 11. 2020

Přečíst

Hloubková kontrola firmy při prodeji v době nejistoty – podnikatelská část

Commercial Due Diligence je více než předchozí stručný pohled na právní a finanční hloubkovou kontrolu, kterou provádí tým kupujícího a na kterou by měl být tým prodávajícího připraven, zaměřena zejména na vizi a strategie. Tématem je proto...

27. 10. 2020

Přečíst