Hloubková kontrola a získání závazných nabídek

u prodeje firmy

4.1 Pověření externích poradců (daně, právo atd.) prodávajícím

Pomůžeme Vám s vyžádáním nabídek externích poradců, které následně budete chtít pověřit.

4.2 Příprava datového prostoru a ověření auditory a advokáty prodávajícího

Nejpozději v této fázi byste Vy, ev. Vaši poradci na daně, právo apod. měli zkontrolovat, jaké doklady povolíte zveřejnit pro hloubkovou kontrolu zájemci, a do jaké míry umožníte zájemcům tyto informace kopírovat nebo jen nahlížet apod.

Dobrá příprava datového prostoru, který může být tvořen buď kopiemi dokumentů, které se rozhodnete dát k dispozici v papírové formě, nebo může být vytvořen elektronicky v cloudovém prostoru, Vám umožní včas rozhodnout, co chcete a s jakými podmínkami ho dát zájemcům k dispozici.

Můžete se také rozhodnout, s jakými zaměstnanci budete datový prostor obsluhovat, případně zda pověříte také externisty nebo nás.

Hodně času Vám také může usnadnit dobrá příprava na otázky zájemců a jejich poradců a způsob jejich zodpovídání.

4.3 Příprava přímých rozhovorů mezi zákazníkem a potenciálními nabyvateli

Posoudíte rizika spojená s osobní účastí zájemců a jejich poradců na místě a při kontaktu s Vašimi pracovníky, například při představení managementu, firmy, výrobních a obchodních zařízení a při prohlídce firmy na místě.

Toto je také příležitost překontrolovat, zda Vaši klíčoví zaměstnanci jsou dostatečně motivováni, aby podporovali Vaše cíle, které jednáním se zájemci sledujete.

4.4 Pozvání vybraných firem k provedení hloubkové kontroly

Pozvánka by měla být jasně formulována vč. časového harmonogramu pro návštěvy na místě a rozhovory s manažery.

V případě více zájemců bude velmi důležité, aby se při návštěvách a prohlídkách prostor na místě různé skupiny zájemců a jejich poradců navzájem pokud možno nepotkávali. Proto je důležité event. ve spolupráci s námi vypracovat a dodržovat harmonogram rozhovorů s manažery a harmonogram návštěv na místě.

Na druhou stranu je samozřejmě výhodné, že existují též jiní zájemci. Vytváří to silnou motivaci pro zájemce podat co nejlepší nabídku.

4.5 Organizace a koordinace prověrek hloubkových kontrol potenciálními nabyvateli

V této fází prodávající umožňuje kupujícímu poznat do hloubky všechny podstatné informace, které mu prodávající zpřístupní. Je důležité mít pod kontrolou, co zájemcům umožníte kopírovat nebo jen dát k nahlédnutí apod.

Zájemci si na základě osobních návštěv na místě (sight seeing), rozhovoru s majitelem, managementem (management meetings) a shlédnutí podkladů vytvoří představu o obsahu a výši jeho závazné nabídky.

Při dobré organizaci a přípravě musí zájemci ve vymezeném čase získat všechny potřebné informace, na základě kterých se rozhodnou, zda a v jaké formě vypracují závaznou nabídku.

Nevýhodou pro Vás by v této fázi bylo, pokud by Vaši zaměstnanci museli ještě narychlo připravovat podklady, kdy byste umožnil zájemcům nahlížet bez dostatečné kontroly i do důvěrných firemních materiálů a vést rozhovory s Vašimi zaměstnanci bez řádné koordinace apod.

4.6 Přijetí a prověření potvrzených nabídek ze strany potenciálních nabyvatelů a zhodnocení těchto nabídek rozhodnutí, s kým vstoupit do jednání

Po provedení hloubkové kontroly, po návštěvách na místě a rozhovorech s managementem zájemci vypracují závazné nabídky.

Jejich struktura může být často rozdílná a naše role v této fázi může spočívat v tom, abychom Vám připravili jejich vyhodnocení a vzájemné porovnání. Zde bude také důležité zapojit Vaše právní a daňové poradce.

Správná interpretace Vám umožní si ze závazných nabídek vybrat tu nejlepší, případně ještě usilovat o její vylepšení při pokračování v jednání s daným zájemcem.