Stanovení cíle a postupu

u prodeje firmy

1.1 Příprava pracovního setkání

1.1.1 Domluvení agendy, termínu, místa, účastníci apod.

Při prvním kontaktu s Vámi, ať už telefonicky nebo e-mailem, se domluvíme na tom, co je z Vašeho pohledu pro Vás důležité a v čem bychom Vám mohli být nápomocni.

1.1.2 Zpracování dostupných dokumentů

Může se jednat o veřejně dostupné nebo Vámi poskytnuté podklady.

1.1.3 Finanční analýza

Pokud nám dáte základní data min. za poslední 3 roky, provedeme předběžnou finanční analýzu s různými pohledy např. na hodnotu Vaší firmy apod.

1.1.4 Příprava podkladů na první setkání

Pro první schůzku s Vámi připravíme podklady, například:

  • informace o obvyklém postupu při prodeji firmy
  • případně již první návrhy, jaké druhy zájemců by podle našeho názoru pro Vás mohly být zajímavé
  • návrhy, jak bychom je mohli oslovit
  • ev. typické příklady podobných transakcí, včetně odhadu, jaký rozpočet může připadat v úvahu
  • podklady, které mohou být zajímavé pro diskusi o zájemcích a o Vašich záměrech, pokud se rozhodnete vstoupit do role prodávajícího.

1.2 První pracovní setkání a návrhy konkrétních dokumentů

1.2.1. Projednání záměru prodávajícího

Pozorně si vyslechneme Vaši představu a důvody pro hledání vhodného zájemce. Můžete potřebovat prodat celou firmu, její část nebo např. majetek, který pro provoz Vaší firmy není nezbytný. Tím nám umožníte případně upřesnit naši představu o Vašich záměrech a korigovat předem připravené podklady. Ty si s Vámi projdeme a odsouhlasíme si, jaký postup Vám bude, jako prodávajícímu, vyhovovat.

1.2.2. Představení standardního postupu při prodeji firmy

Z ryze praktického hlediska se jako optimální jeví postup, kdy prodej podniku probíhá ve strukturovaných krocích, abyste si, jako náš mandant, měl možnost vybrat z několika zájemců takového, který Vám bude nejlépe vyhovovat. Vodítkem pro diskusi může být dobře připravená agenda, která umožní rychle probrat všechny podstatné body, které jsou pro úspěch dalšího úsilí důležité. Dobrá příprava umožní následně nalézt dostatečný počet zájemců pro budoucí jednání. Jako prodávající si ponecháváte iniciativu ve svých rukou.

  • Po společném stanovení cíle a postupu a po přípravě podkladů následují zpravidla tyto kroky:
  • Kontaktování vybraných zájemců, předání anonymních profilů a po podpisu závazku mlčenlivosti předání informačního memoranda a získání nezávazných nabídek
  • Hloubková kontrola (due diligence), vyjednávání a získání závazných nabídek

Závěrečná jednání s vybraným zájemcem a podpis transakčních smluv

Na prvním jednání s Vámi tyto kroky probereme a společně vypracujeme první návrhy pracovních podkladů, které budou odpovídat Vašim představám.

1.2.3 Příklady dokumentů, které je obvykle třeba vypracovat

Na prvním jednání s Vámi projdeme návrhy podkladů, jedná se např. o anonymní popis předmětu prodeje a nalezení kritérií, podle kterých budeme jednotlivé zájemce posuzovat. Také je důležité si domluvit, jakým způsobem budeme chtít vybrané zájemce oslovovat.

Představíme Vám příklady dalších vhodných dokumentů.

1.2.4 Domluva, co je předmětem prodeje

Již v rané fázi přípravy je důležité, abychom v návaznosti na Váš strategický záměr, pokud možno přesně popsali, kteří konkrétní zájemci by mohli vyhovovat Vašemu záměru a podmínkám.

Společně tedy sestavíme popis předmětu prodeje a domluvíme se na tom, jaké základní podmínky by podle Vaší představy měli splňovat zájemci, se kterými budete chtít jednat.

Důležité je, aby zájemce již od počátku pochopil, co chcete prodat, příp. jaké strategické cíle Vaše firma může v jeho podnikatelské struktuře vyplnit.

1.2.5 Rozbor hospodářských výsledků a vývoj do budoucna

Aby si zájemci mohli udělat představu, jaký může být budoucí vývoj prodávané firmy, je smysluplné jim dát podklady o hospodářských výsledcích z několika minulých let a zároveň s odhadem vývoje těchto ukazatelů v následujících letech. Je také důležité mít připravené argumenty, proč je možno předpokládaný vývoj takto očekávat.

1.2.6 Sestavení jednoduchého business modelu

Business model by měl jednoduše a stručně vysvětlit, jak nabízená firma funguje. Toto nám také usnadní vytvoření základní informace pro zájemce a přípravu prvních argumentů (pozice na trhu, silné a slabé stránky apod.)

1.2.7 Domluva způsobu oslovení zájemců

První oslovení zájemců probíhá zpravidla anonymně, pro tento účel je vhodný tzv. anonymní popis nabízené firmy, který by měl obsahovat takové údaje, aby se zájemce mohl rozhodnout, zda požádá
o další informace či nikoliv.

1.2.8 Diskuse o faktorech, které zvyšují či snižují hodnotu z pohledu investora

Pro zpracování dalších dokumentů, zejména informačního memoranda a pro přípravu argumentů je důležité mít dobře připravené odpovědi na případné očekávané otázky zájemců.

1.2.9 Návrh a diskuse obsahu podrobného popisu předmětu prodeje

Aby zájemci mohli v krátkém čase posoudit, zda mají o předmět prodeje zájem a jakou kupní cenu budou navrhovat, je účelné jim dát k dispozici komplexní dokument, tzv. „informační memorandum“, ze kterého vyčtou všechny základní informace pro své rozhodování.

Pro pozdější návrh tohoto dokumentu jsou vhodné informace, které již v této fázi od Vás získáme.

1.2.10 Dohodnutí rozsahu činností COPRA

Po vyjasnění předchozích témat můžeme projít hlavní body naší spolupráce, které zapracujeme do návrhu naší smlouvy.

1.3 Pověření firmy COPRA kupujícím

1.3.1 Domluva obsahu smluvního vztahu a rozsahu činností pro prodávajícího

Dohodneme se na hlavních bodech smlouvy, ve které nás pověříte asistencí v celém procesu.

1.3.2 Předložení návrhu smlouvy

Budete mít možnost si překontrolovat, zda vypracovaný návrh smlouvy mezi námi obsahuje všechny do té doby odsouhlasené náležitosti a odpovídá Vaší představě o přípravě transakce.

1.3.3 Podpis smlouvy

Podpisem smlouvy je stanoven základní rozsah naší činnosti pro Vás a obě strany obdrží dokument, který jasně vymezí, na čem se dohodly, a čím se naše spolupráce bude řídit.

Po podpisu smlouvy zahájíme celý proces hledání zájemce, který bude vyhovovat Vašemu zadání.

1.3.4 Odsouhlasení následných kroků

Po podpisu smlouvy si upřesníme a zahájíme konkrétní domluvené kroky.

Pro přípravu je důležité si říci, jaký tým právních, ekonomických a daňových poradců můžete využít, do jaké míry budete potřebovat naši asistenci a také jaké pověříte konkrétní osoby z Vašich pracovníků, které budou do přípravy prodeje zapojeny.